Engelska

Vill du hitta vad vi gjort i engelskan kan du klicka på kategorin ”vanliga situationer på engelska”:  http://survivalkit.skolbloggen.se/category/vanliga-situationer-pa-engelska/

Här nedanför kan du läsa kursmålen och betygskriterierna i engelskan och Skolverkets tankar kring ämnet:

EN1150 – Engelska A

Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs

Eleven skall


Betygskriterier

Kriterier för betyget Godkänt

Kriterier för betyget Väl godkänt


Skolverket 2013-03-21

Här hittar du originaltexten på Skolverkets webbplats: http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=1213&infotyp=5&skolform=1321&id=3935&extraId=

Ämnets syfte

Engelska är modersmål i ett stort antal länder, förmedlar många vitt skilda kulturer och är dominerande kommunikationsspråk i världen. Att kunna tala och förstå engelska är viktigt i studier, på arbetsplatser, under resor och på fritiden. Ämnet engelska har därför en betydelsefull roll i den svenska skolan.

Utbildningen i engelska syftar till att ge eleverna kunskaper och säkerhet så att de vill, vågar och kan använda språket. Utbildningen syftar också till att ge kunskaper om vardagsliv och kulturer i olika engelsktalande länder.

Alla elever behöver kunna bygga vidare på sina kunskaper efter skolans slut. Utbildningen syftar därför till att ge eleverna förmåga och lust att fortsätta att använda språket och att lära sig mer engelska.

Mål att sträva mot

Skolan skall i sin undervisning i engelska sträva efter att eleven

Ämnets karaktär och uppbyggnad

Det engelska språket finns i olika sammanhang i det svenska samhället. Eleverna möter idag engelska i tv, filmer, musik, via internet och datorspel och i kontakter med engelsktalande.

När eleven utvecklar sin förmåga att kommunicera på engelska sker det genom ett för eleven angeläget innehåll. I ämnet utvecklas då förmågan att behärska språkets form, dvs. ord, fraser, stavning och grammatik. När de egna språkkunskaperna inte räcker till behöver eleven kompensera detta genom att använda strategier som omformuleringar, frågor och kroppsspråk. Förmågan att uppfatta likheter och skillnader mellan egna kulturella erfarenheter och kulturer i engelsktalande länder utvecklas hela tiden. I ämnet ingår att språkligt dra nytta av det rika och varierade utbud av engelska som barn och ungdomar möter utanför skolan.

En viktig utgångspunkt för lärandet av engelska i gymnasiesärskolan är elevernas sinsemellan varierande intressen, sätt att lära och förutsättningar. Ämnet engelska är inte uppdelat i separata moment som lärs in i en given turordning utan knyts i stället till kommunikation på en anpassad språklig nivå och med ett innehåll som är meningsfullt för eleverna.

Ämnet engelska är uppdelat på två kurser.

Engelska A lägger tonvikten på talad engelska. Läsning och skrivning av enkla meddelanden och uttryck ingår. Kursen ökar elevens tilltro till den egna förmågan att göra sig förstådd på engelska och att förstå andra. Innehållet väljs så att det anknyter till elevernas intressen och till deras studieinriktning. Kursen är en kärnämneskurs i gymnasiesärskola och gymnasial särvux.

Engelska B bygger på engelska A och är en breddning och fördjupning av kunskaperna. Här kommer läsning och skrivning av engelska in i större omfattning. Kursen är valbar.


Karaktär och struktur

Språkfärdighet och kunskaper om kultur och samhälle i de länder där engelska talas utgör de centrala delarna av studierna. Olika språkliga aktiviteter – höra, tala, läsa och skriva – ger ämnet dess struktur.

I undervisningen skall eleverna få tillfälle att lära känna olika kulturer i den engelskspråkiga världen. Genom studier av skönlitteratur och möten med andra kulturformer skall eleverna få fördjupade kunskaper om hur det engelska språket varierar i olika sammanhang och i skilda länder.

Ett ämnesinnehåll i undervisningen som ligger nära elevernas personliga intresseområden eller anknyter till den studieinriktning de valt ökar elevernas vilja att använda engelska. Eleverna bör kontinuerligt få samtala och redovisa egna reaktioner, synpunkter och tankar samt ta del av och bemöta andras.

Ett led i fördjupningen och specialiseringen av kunskaperna är att eleverna efterhand skall kunna utnyttja engelsksprakig facklitteratur inom det område de inriktar sin utbildning mot.

 


Skolverket 2013-03-21

Här kan du hitta texten på Skolverkets webbplats:  http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=1213&infotyp=8&skolform=1321&id=EN&extraId=

 

Leave a Comment

Hoppa till verktygsfältet