Svenska

Vill du hitta vad vi gjort i svenskan kan du klicka på kategorin ”svenska”:  http://survivalkit.skolbloggen.se/category/svenska/

Här nedanför kan du läsa kursmålen och betygskriterierna i svenskan och Skolverkets tankar kring ämnet:

SV1150 – Svenska

Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs

Eleven skall


Betygskriterier

Kriterier för betyget Godkänt

Kriterier för betyget Väl godkänt


Skolverket 2013-03-22

Här kan du läsa dokumentet i original:  http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=1213&infotyp=5&skolform=1321&id=3984&extraId=

Ämnets syfte

Utbildningen i ämnet svenska syftar till att utveckla förmågan att tala, lyssna, se, läsa och skriva. Att kunna kommunicera med andra är viktigt för att utvecklas känslomässigt, socialt, kulturellt och intellektuellt. Att kunna samspela med sin omgivning är grunden för kamratgemenskap och delaktighet i samhällslivet. Ämnet bidrar till att eleverna lär känna sig själva och sin kultur. Därigenom kan identiteten och självbilden utvecklas och förståelsen för andra fördjupas.

Språket är av grundläggande betydelse för lärandet och en väg till kunskap. Genom att läsa och skriva tillägnar sig eleverna nya begrepp och lär sig se sammanhang, tänka logiskt, granska och värdera. Tillsammans med andra ämnen skall svenskämnet utveckla elevernas språk så att det blir ett fungerande redskap och en grund för ett livslångt lärande. Svenskämnet syftar därför även till att utveckla tänkande, kreativitet och lust att lära.

Idag används teknik för information och kommunikation inom allt fler områden. Ytterligare ett syfte med ämnet är därför att utveckla förmågan att använda ny teknik för att kommunicera och hämta information.

Mål att sträva mot

Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven

Ämnets karaktär och uppbyggnad

Svenska är ett kommunikationsämne där eleverna bereds möjlighet att kommunicera på olika sätt. Språk och litteratur är ämnets centrala innehåll och behandlas som en helhet.

Språket utvecklas i ett socialt samspel med andra. När eleverna använder sitt språk – talar, lyssnar, skriver, läser och tänker – i för dem meningsfulla vardagliga sammanhang kan de utveckla sin språkliga förmåga. Elevernas tidigare erfarenheter är en viktig utgångspunkt för språkarbetet. Tecken som stöd till tal liksom bild, musik och teater kan vara till hjälp och stimulans för att utveckla språket.

Språk är inte bara kommunikation utan också en förutsättning för tänkande. Med språkets hjälp är det möjligt att dra slutsatser, planera, lösa problem eller förstå hur olika saker hänger ihop. En viktig sida av ämnet är att utveckla språket som tankeredskap. Alla ämnen har ett ansvar för att språkutveckling sker, men ämnet svenska har huvudansvaret. Den valda studieinriktningen är en utgångspunkt i ämnet. Härigenom skapas helhet i utbildningen och förberedelse för vuxenliv och arbetsliv. Det ingår också i ämnet att beakta att förutsättningarna för utvecklingen av språket blir lika gynnsamma för alla elever oavsett kön och social bakgrund.

Språk och kultur hänger nära ihop. I språket finns ett lands historia och kulturella identitet. Ämnet ger läs-, film- och teaterupplevelser av spänning, humor, tragik och glädje att reflektera över och tala om. I mötet med litteratur, film och teater skapas kunskaper om barns, kvinnors och mäns livsvillkor under olika tider och i olika delar av världen. Genom språket och litteraturen skapas möjligheter för eleverna att uttrycka vad de tänker och känner och att få bearbeta livsfrågor. Litteraturen ger också möjlighet att få perspektiv på den egna livssituationen. Därmed kan självförståelsen och självförtroendet öka.

En viktig del i ämnet är att tillägna sig och bearbeta texter av olika slag. Med texter menas i detta sammanhang inte bara skrivna och talade texter utan även exempelvis bilder, video och film. I arbetet med texter får eleverna möta olika åsikter och värderingar. Ämnet ger möjlighet att utbyta tankar och idéer och att utveckla förmågan att reflektera över, förstå, värdera och ta ställning till företeelser i omvärlden. Ämnet svenska bidrar således till att vidga elevernas omvärlds-uppfattning och fördjupa förståelsen för människor med olika kulturell bakgrund. Förmågan till empati och förståelse för det som är annorlunda kan utvecklas. Litteraturen är därför också ett viktigt instrument för att forma motbilder till exempelvis rasism, extremism, stereotypa könsroller och odemokratiska förhållanden. Ett viktigt uppdrag för ämnet är också att uppmuntra till läsning så att eleverna gärna och på egen hand söker sig till litteraturen för kunskap och glädje.

Svenska är ett kärnämne i gymnasiesärskola och gymnasial särvux.


Skolverket 2013-03-21

Här kan du hitta texten på Skolverkets webbplats:  http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=1213&infotyp=8&skolform=1321&id=SV&extraId=

 

Leave a Comment

Hoppa till verktygsfältet